Jaké údaje musíte mít povinně na svém podnikatelském webu?

Mít web povinnost není, tedy nepodnikáte-li jako akciová společnost. Ale když už jako podnikatel web máte, je dobré vědět, jaké údaje tam z pohledu platných právních předpisů mít musíte.

A pozor, netýká se jen těch, kteří na webu prodávají. Týká se i těch, kteří mají webové stránky jen jako svoji “nástěnku”. Jsou totiž údaje, které musí mít na webu každý podnikatel.

Základní údaje u všech podnikatelů:

 • jméno (tj. fyzická osoba jméno a příjmení, právnická osoba svoji firmu)
 • sídlo (fyzická osoba místo podnikání)
 • přidělený identifikační údaj (tj. IČO)
 • pokud je podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku (může být i fyzická osoba dobrovolně zapsaná), pak uvádí údaj o zápisu, včetně oddílu a vložky (tj. “zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v odd. C, vl. 15324”)
 • pokud podnikatel není zapsaný v obchodním rejstříku, ale zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci (v praxi půjde o živnostenský rejstřík) uvádí údaj o svém zápisu v tomto jiném veřejném rejstříku nebo evidenci (tj. například “zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Libochovice” Číslo jednací nutně být uvedené nemusí.). Jinou evidencí může být např. evidence advokátů – “zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory, č.osv. ….”)

Všechny tyto údaje musí být povinně i na obchodních listinách (což jsou zejména smlouvy, faktury).

Povinným údajem zde není DIČ.

Kde tuto povinnost najdete v zákoně? Je v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro společnost s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva dále v § 7 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

Další údaje u s.r.o.  a akciových společností:

 • může být uváděn údaj o základním kapitálu – vždy jen údaj o upsané a splacené části
 • údaj o existenci koncernu
 • znalecký posudek při oceňování hodnoty majetku při odkupu podílů společníků
 • a.s. zveřejňují se i další údaje/dokumenty, např. pozvánku na valnou hromadu (a nemusí se naopak již zveřejňovat v Obchodním věstníku), některé dokumenty z valné hromady

Údaje při prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům:

 • Patří-li mezi Vaše klienty spotřebitelé (fyzické osoby nenakupující na IČO, pokud to zjednoduším), vždy uveďte informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (pokud nepatříte mezí výjimky, na které se toto nevztahuje). Tato informace musí na webu být, i když přes web neprodáváte. Nejčastěji tímto subjektem bude Česká obchodní inspekce. Formulace může vypadat třeba takto: „Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.“  
 • Pokud zboží či služby prodáváte přes internet, tak uveďte i informaci o on-line platformě pro řešení spotřebitelských sporů, včetně uvedení odkazu. Například touto formulací: „Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Pokud probíhá přes web uzavírání kupních smluv (typicky e-shop nebo prodej online kurzů, e-booků) nebo smluv o poskytování služeb (např. konzultací nebo i smluv o dílo) = distanční smlouvy, je nutné uvést i údaje, které musí mít spotřebitel ještě před uzavřením smlouvy. Ideální je mít tyto údaje v obchodních podmínkách všechny pohromadě, abyste byli schopni doložit, že je spotřebitel četl resp. měl číst ještě před uzavřením smlouvy a souhlasil s nimi. Ovšem můžete mít tyto informace i jinde na webu. Jde zejména o:
  • údaj o nákladech na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby (např. hovor či sms za vyšší cenu než běžné hovory a sms)
  • údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu
  • při možnosti odstoupit od smlouvy – o podmínky, lhůtu a postupy pro odstoupení a formulář pro odstoupení (odstoupením se zde myslí odstoupení ve 14denní lhůtě bez uvedení důvodu)
  • údaj, že při odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží
  • údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy na poskytování služeb, pokud již část služeb byla poskytnuta
  • pokud jde o smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu, údaj o tom, kdy nelze od smlouvy odstoupit (§ 1837 písm. l obč. zákoníku)
  • údaje o mimosoudním vyřizování stížností spotřebitelů (viz formulace výše).
 • Při použití elektronických prostředků komunikace na dálku (typicky přes objednávkový systém na webu) je nutné sdělit spotřebiteli i tyto údaje:
  • totožnost podnikatele
  • cenu zboží nebo služby nebo způsob jejího určení včetně všech daní a poplatků
  • způsob platby a způsob dodání nebo plnění
  • náklady na dodání nebo údaj, že mohou být dodatečně účtovány, pokud je nelze stanovit předem
  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění (reklamace), jakož i o právech ze záruky a podmínky pro jejich uplatňování (včetně informace, kde lze reklamaci uplatnit)
  • doba trvání závazku (smlouvy) a u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou uvést podmínky ukončení (např. podmínky výpovědi smlouvy – výpovědní důvody, délka výpovědní lhůty)
  • údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření
  • údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem (typicky uvedení nutnosti mít program umožňující otevření či přehrání obsahu, konkrétní prohlížeč, určitou minimální rychlost připojení k internetu apod.)
  • údaj, zda uzavřená smlouva bude u podnikatele uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup
  • údaj o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít
  • údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy (tj. popis procesu objednávky od výběru zboží, přes vyplnění další údajů až po její závěrečné odeslání a následné potvrzení z vaší strany)
  • údaje o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky
  • údaj o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti prostřednictvím elektronických prostředků

Další informační povinnosti resp. povinnost zveřejňovat určité informace přímo na webu se týkají případů prodeje konkrétního zboží či služeb. Jedním z příkladů mohou být povinnosti zásilkové lékárny či zásilkového výdeje zdravotnických prostředků.

Samostatnou kapitalou jsou informace týkající se ochrany osobních údajů. Od dubna 2018 nám většinu pravidel stanoví GDPR a trochu i nový zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Chcete mít jistotu, že máte na webu resp. ve vašich obchodních podmínkách všechny údaje, které tam podle platných právních předpisů máte mít? Nechte si od nás zpracovat obchodní podmínky na míru. Máme zkušenosti s jejich tvorbou pro rozličné obory podnikání, e-shopy s doplňky stravy, kosmetikou, oblečením, nábytkem strojírenskými výrobky nebo třeba hand made produkty, inzertní portály, poskytování konzultačních, poradenských a koučovacích služeb, prodej živých i online kurzů anebo jednotlivých fyzických produktů. Pro první kontakt můžete využít přímo kontaktní formulář na našem webu anebo klidně rovnou napište na ak@bakesova.cz anebo zavolejte na 608 880 216. U obchodních podmínek, které máme již typově zpracované a lety ověřené, se cena pohybuje od 2.200 Kč plus DPH (21 %). U složitějších případů se pohybujeme mezi 6 a 10 tis. Kč. Na ceně se vždy domluvíme předem, takže nemusíte mít obavy, že by Vás výsledná částka zaskočila.

A chystáme pro Vás i balíčky služeb – vše na web pro e-shop s doplňky stravy a právní audit webu.

Komentáře