Soudní poplatek

Dnes vás čeká krátký vzdělávací článek, ale nebojte se, i když se týká poplatků, jeho přečtení vaši peněženku bolet nebude. 

Co je soudní poplatek?

Soudní poplatek je peněžní částka vybíraná za řízení před soudy. Jeho zaplacení je ve většině případů nezbytnou podmínkou pro to, aby bylo řízení zahájeno. Existuje však několik řízení, u kterých poplatková povinnost nevzniká. Jsou to například řízení ve věcech nezletilých a opatrovnických, ve věcech státních dávek (důchod, nemocenská, sociální péče, hmotná nouze atd.), řízení o stanovení výživného, o pozůstalosti, nebo řízení týkající se voleb.

Kolik budu muset zaplatit?

Soudním poplatkům je věnován samostatný zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Právě ten dá odpověď na otázku, zda a kolik za zahájení řízení zaplatíte. Konkrétní sazby jsou uvedeny v příloze tohoto zákona, tzv. Sazebníku poplatků. Všechny příjmy ze soudních poplatků pak jdou do státního rozpočtu.

V zásadě jsou soudní poplatky stanoveny buď pevnou částkou anebo procentem z vymáhaného plnění. Udělejme si přehled o těch nejčastějších, se kterými se můžete v životě setkat.

Řízení o zaplacení částky 20.000Kč = 1.000Kč

Řízení o zaplacení částky 20.000 – 40.000Kč = 5% z vymáhané částky

Řízení o náhradě nemajetkové újmy do 200.000Kč = 2.000Kč

Řízení o náhradě nemajetkové újmy nad 200.000Kč = 1% z vymáhané částky

Řízení ohledně nemovitosti = 5.000Kč za každou nemovitost

Řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo podílového spoluvlastnictví = 2.000Kč (+  případně 5.000Kč za každou nemovitou věc, kterou manželé vlastní)

Řízení o rozvodu manželství = 2.000Kč

Jak a do kdy soudní poplatek zaplatit?

Zaplacení soudního poplatku je v zásadě možné 2 způsoby – v kolcích anebo na bankovní účet soudu. Pokud je soudní poplatek vyšší než 5.000 Kč, kolky využít nelze a částku je třeba vložit na účet soudu. Číslo účtu konkrétního soudu naleznete na stránkách www.justice.cz vždy u příslušného soudu.

Poplatková povinnost vzniká podáním žaloby. Pokud jej neuhradíte zároveň s žalobou nebo bezprostředně poté, soud vás vyzve k zaplacení soudního poplatku. Tuto „vyčkávací taktiku“ doporučuji také těm, kteří nevědí, kolik mají zaplatit. Anebo zaplaťte raději více, soud vám přeplatek vrátí.

Pro přehlednost ještě uvádím, že když vás soud musí vyzvat, stanoví vám na zaplacení lhůtu (zpravidla 15 dní).

Co se stane, když soudní poplatek nezaplatím?

Pokud ani po výzvě soudu poplatek nezaplatíte, řízení se zastaví. V tom okamžiku je zbytečné poplatek platit, neboť se k tomu už nepřihlíží a řízení znovu zahájeno nebude.

A pokud na úhradu soudního poplatku nemáte dostatek finančních prostředků, můžete soud požádat o osvobození. V takové žádosti však musíte prokázat, že to vaše poměry odůvodňují (nemáte žádný nebo jen malý příjem, majetek apod.).

Pokud si žalobu rozmyslím, vrátí se mi zaplacený soudní poplatek?

To záleží, kdy si žalobu rozmyslíte. Pokud to stihnete před prvním jednáním, soud z poplatku odečte 20 % (nejméně však 1.000 Kč) a vrátí vám zbývající částku. Stejně tak poníží soudní poplatek v případě, že došlo k zpětvzetí návrhu po vydání platebního rozkazu, pokud k němu došlo ve lhůtě pro podání odporu anebo v případě, kdy dojde ke schválení smíru mezi účastníky.

Pokud si rozmyslíte rozvod dříve, než soud prvního stupně rozhodne, poplatek se vám vrátí v plné výši. Pokud již o rozvodu bylo rozhodnuto, ale zatím nepravomocně, vrací se 50 % poplatku.

Pokud si žalobu nerozmyslíte, spor vyhrajete a bude vám přiznána náhrada nákladů řízení, tak jásejte. Soudní poplatek je totiž součástí nákladů řízení a tímto způsobem vám vlastně bude proplacen protistranou.

Doufám, že článek vám pomohl ujasnit si kam se podívat, abyste věděli, kam a kolik máte zaplatit.

Mohlo by Vás také zajímat

Komentáře