Na počtu (ne)záleží. Aneb kolik společníků bude mít vaše S.R.O.?

Slyšeli jste onu známou radu, kolik společníků je ideální počet pro S.R.O.? Má to prý být lichý počet a tři už jsou moc. Zní to lákavě, že budu o svém S.R.O. rozhodovat jen sama. Pokud budu současně i jedinou jednatelkou, bude to 100% kontrola. Ale…

Jednočlenné S.R.O.

Jako jediný společník a jednatel se do značné míry zbavuju výhod, které má S.R.O. coby obchodní společnost oproti podnikání fyzické osoby (OSVČ). S.R.O. a já jsme téměř jedno. Zvlášť pokud nemám zaměstnance anebo sice mám, ale jen na dílčí činnosti, bez větších kompetencí (typicky třeba asistentku).

 • Většinu smluv mezi mnou a mým S.R.O. (např. smlouvu o výkonu funkce jednatele) musím opatřit ověřeným podpisem.
 • Uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti mezi mnou a mým S.R.O. je minimálně problematické (Elegantně se dá vyřešit, pokud zůstanete jediným společníkem, ale S.R.O. bude mít 2 jednatele a smlouvu podepíše ten druhý.).
 • Když mi zdravotní nebo jiné důvody neumožní fungovat, nefunguje ani S.R.O. (Do určité míry se to dá vyřešit plnou mocí pro účetní/ho, personalisty, zaměstnance typu obchodní ředitel, v právních záležitostech generální plnou mocí pro advokáta.).

Vícečlenné S.R.O.

Primárně je o důvěře. Bez ní nemá smysl S.R.O. s více společníky zakládat anebo nové společníky do již existujícího S.R.O. přibírat. Důvěru je dobré podpořit kvalitní společenskou smlouvou (kterou vždy necháte sepsat formou notářského zápisu a je veřejně viditelná ve sbírce listin obchodního rejstříku) a případně i dohodou mezi společníky (která se označuje zkratkou SHA a do sbírky listin obchodního rejstříku se nezakládá, takže veřejnost ani konkurence se k ní běžně nedostane).

Aktuální právní úprava, tj. především zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dnes nabízí spoustu možností, jak si právní nastavení vztahů mezi společníky vytunit. A pamatuje i na případy, kdy neupravíte nic a vztahy se budou řídit přímo zákonem.

Jak je to v případě, kdy úpravu vztahů necháte na zákoně?

Nebudu vypočítávat vše, podívejme se na to základní:

 • Valná hromada (což je institut skrze který společníci rozhodují o základních záležitostech S.R.O., včetně jmenování nebo odvolávání jednatele) je usnášeníschopná, pokud jsou přítomní společníci, kteří mají aspoň polovinu hlasů. V situaci, kdy jsou 2 společníci a každý má 50 % hlasů, tedy stačí účast i jen jednoho ze společníků. A ten pak hlasuje 100 % hlasů přítomných společníků (což stačí pro přijetí většiny rozhodnutí).
 • Valnou hromadu svoláváte způsobem, který je uvedený v zákoně. A pro zákon je zatím sci-fi i taková záležitost, jako elektronické svolání valné hromady.
 • Se všemi podíly jsou spojena stejná práva a povinnosti.
 • Počty hlasů jednotlivých společníků se odvíjejí od jejich podílů.
 • Hlasovací právo má každý společník.
 • Každý společník má podíl na zisku, a to opět dle výše svého podílu.
 • Obchodní podíl se dědí (je-li společníkem fyzická osoba). Což nemusí být ideální pro další fungování S.R.O., mají-li dědicové o směrování úplně jinou představu, než přeživší společníci.
 • Chce-li společník převést svůj podíl na jiného společníka (zdarma nebo za úplatu), nepotřebuje k tomu souhlas valné hromady. Tj. ostatní společníci jeho rozhodnutí nemohou ovlivnit.
 • Chce-li společník převést svůj podíl na jinou třetí osobu, potřebuje k tomu souhlas valné hromady. Tj. tady do toho ostatní společníci mluví docela dost, ale přitom nemají nijak zaručeno, že by musel společník svůj podíl nabídnout nejprve jim a až poté nějaké osobě zvenčí.

Co můžete mít jinak oproti zákonu, pokud to uvedete ve společenské smlouvě?

Úplný výčet by byl hodně obsáhlý, tak opět zvolím výběr:

 • Usnášeníschopnost můžete nastavit jinak, než že stačí účast společníků s aspoň polovinou hlasů. Ano, při 2 společnících se stejnými podíly i hlasovacími právy se můžete dostat do patové situace. I na to je dobré pamatovat a aspoň pro klíčové situace nastavit další pravidla. Ať už ve společenské smlouvě anebo v SHA.
 • Stanovíte si vlastní pravidla pro svolávání valné hromady a její rozhodování (s výjimkou situací, kdy se nelze od zákona odchýlit).
 • Můžete mít různé druhy podílů a s nimi spojená různá práva a povinnosti. Např. s některým podílem nemusí být spojená hlasovací práva, některý může být bez práva na podíl na zisku anebo naopak s právem na určitou fixní částku. S podílem může být spojeno právo na jmenování vlastního jednatele atd. Fantazii se meze téměř nekladou.
 • Stanovíte si vlastní pravidla pro (ne)souhlasy s převody podílu.
 • Můžete si sjednat předkupní právo společníků k podílům ostatních společníků.
 • Můžete vyloučit nebo omezit právo na dědění podílu.

Co to stojí, upravit si společenskou smlouvu podle sebe?

 • Při zakládání S.R.O. je to pár jednotek tisíc na vyšší odměně notáře dle advokátního tarifu (cca 5 tisíc Kč) a navíc platíte soudní poplatek 2.700 Kč (zapisuje-li S.R.O. do obchodního rejstříku přímo notář), resp. 6.000 Kč podáváte-li si návrh na zápis S.R.O. sami k rejstříkovému soudu.
 • Při změně v průběhu existence S.R.O. je to zhruba stejná částka za odměnu notáře, soudní poplatek je 2.000 Kč. Soudní poplatek vždy jen v případě, že se změna promítá do těch skutečností, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. Což bude zejména změna v druzích podílů. Pokud jde o změny, které se do rejstříku nezapisují (zjednodušeně – týkají se údajů, které nevidíte ve výpisu z obchodního rejstříku), tak soudní poplatek odpadá.

Kdy se vyplatí nepodcenit úpravu vztahů mezi společníky?

Vždy. Protože i dobré vztahy bohužel nemusí zůstat dobré navždy. V rámci rodiny i v rámci přátel. Ráda bych ovšem vaši pozornost nasměrovala ještě o kousek dál. I když se rozhodnete nechat vztahy pouze na zákonné úpravě, zakládáte-li S.R.O. se členy rodiny, s přáteli, známými, zvažte prosím důkladně, jestli to je dobrý nápad i v případě přibírání investora. Ve většině případů s návrhem změn přijde už rovnou investor. A pak si zvažte, co z návrhů je pro vás akceptovatelné anebo vám stojí za slíbenou investici. Co když investor žádné požadavky nemá? Pak je dobré vědět proč. To by bylo na samostatný článek. Anebo konzultaci. 🙂

Se všemi změnami v S.R.O. vám ráda pomůžu (nebo vám je rozmluvím). Stačí mi napsat na ak@bakesova.cz a můžeme si domluvit konzultaci. Osobní, online nebo e-mailovou.

Tagy:
Komentáře