Všeobecné obchodní podmínky

platné od 6.7.2023

Krásný den,

děkuji Vám, že jste se přišli na tuto stránku seznámit s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) pro poskytování mých právních (advokátních) služeb, on-line kurzů, on-line členských sekcí, on-line právních návodů a webinářů. Vážím si Vašeho zájmu o mé služby a záleží mi na Vaší spokojenosti.

PROČ JE DOBRÉ SI PŘEČÍST TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY?

 • Dozvíte se, co můžete v průběhu naší spolupráce očekávat a jakými pravidly se bude spolupráce řídit.
 • Získáte přehled o svých právech. I o povinnostech. Jako klient máte řadu práv, ale pro naplnění Vašich očekávání Vás požádám i o dodržení některých povinností, protože bez Vaší součinnosti se v některých případech neobejdu.
 • Pokud budete objednávat právní služby nebo další produkty z mé nabídky přímo přes Webové stránky, tak na konci objednávkového formuláře najdete políčko „souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“. A tím se myslí právě tyto VOP. Tak ať víte, s čím jste souhlasili. 🙂

PRO JAKÉ SITUACE SE VOP POUŽIJÍ?

 1. Pro poskytování právních služeb mé advokátní kanceláře. Platí jak pro poskytování právních služeb objednaných přímo přes mé Webové stránky (typicky on-line právní konzultace, sepis darovací smlouvy, založení SRO, právní audit), tak pro poskytování právních služeb, na kterých se dohodneme při osobní schůzce, klasickou tištěnou smlouvou anebo prostřednictvím e-mailové komunikace.  
 2. Pro poskytování digitálního obsahu (podrobněji níže v článku I. VOP).
 3. Pro webináře, workshopy a podobné on-line vzdělávací akce i offline živé vzdělávací akce a setkání, které pořádám.

Tolik na úvod a pojďme se vrhnout na trochu té právničiny. Co ve VOP najdete aneb

OBSAH VOP:

I.               Důležité pojmy, osoby a definice

II.              Sdělení pro spotřebitele před uzavřením Smlouvy (§ 1811 a § 1820 NOZ)

III.            Objednávka a uzavření Smlouvy

IV.            Cena Právních služeb a Produktů a úhrada ceny

V.              Dodací podmínky

VI.            Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě Digitálního obsahu, jeho aktualizacích, uživatelský účet, autorská práva

VII.           Odstoupení od Smlouvy

VIII.          Storno podmínky Webinářů

IX.             Práva z vadného plnění, reklamační řád

X.              Závěrem

I. DŮLEŽITÉ POJMY, OSOBY A DEFINICE

1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumím webové stránky www.bakesova.cz. V textu VOP občas použiju i pojem „Webové rozhraní“. I tím se rozumí www.bakesova.cz.

2. Právní služby: Jedná se o právní služby poskytované dle zákona o advokacii. Mohou být poskytované jak on-line nebo v elektronické podobě (zejména on-line konzultace, sepis smlouvy, sepis právního rozboru, sepis podání), což je častější případ, tak i v rámci osobní konzultace, osobního jednání s protistranou, jednání u správního orgánu nebo soudu.

3. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické podobě). Mohou to být videa (zpravidla záznamy webinářů nebo video právní návody), on-line kurzy, on-line členské sekce (s obsahem, který si můžete zobrazit opakovaně po celou dobu, kdy máte k on-line kurzu nebo on-line členské sekci přístup).

4. Webináře: Tímto pojmem budu ve VOP označovat on-line webináře, workshopy a další vzdělávací akce, které probíhají on-line, v živém přenosu přes platformu ZOOM, Youtube nebo na sociální síti Facebook, případně LinkedIn na mých profilech (osobních nebo advokátní kanceláře) nebo v mých skupinách na těchto sociálních sítích. Přihlášení účastníci, resp. členové daných on-line kurzů a on-line členských sekcí, pro které je Webinář určený, pak získávají přístup k záznamu (ten už je vlastně Digitálním obsahem a uplatní se tedy pro něj pravidla VOP pro Digitální obsah).

5. Živé akce: Těmi se rozumí semináře a podobné akce probíhající "offline". Jejich náplní je zpravidla vzdělávání, případně networking, případně kombinace obojího.

6. Produkty: Pokud ve VOP píšu o Produktech, myslíme tím jak Digitální obsah, tak Webináře a Živé akce. Pokud se některá ustanovení VOP vztahují pouze ke Webinářům nebo pouze k Digitálnímu obsahu (případně jen některému Digitálnímu obsahu), používám v textu tyto pojmy samostatně.

7. Poskytovatelka: Jsem já jako poskytovatelka Právních služeb i poskytovatelka Digitálního obsahu a Webinářů. Tady jsou mé identifikační a kontaktní údaje:

 • Označení:                                             JUDr. Monika Bakešová, advokátka
 • IČ:                                                           64820955
 • DIČ:                                                         CZ7558173315
 • Sídlo:                                                      Malomlýnská 177, 411 18 Budyně nad Ohří 
 • Registrace advokátky:                      v seznamu advokátů vedeném u České advokátní komory, č.osv. 09482
 • Živnostenský rejstřík:                       úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Roudnice nad Labem
 • Telefon:                                                  +420 603 246 903
 • Mail:                                                        ak@bakesova.cz
 • Datová schránka:                                  qi7h2d3     
 • Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Doručovat lze i datovou schránkou.

8. Klient: Klientem je každý, kdo se mnou uzavře Smlouvu o poskytování právních služeb anebo Smlouvu o poskytování digitálního obsahu.  Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

9. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má v případě uzavírání Smlouvy po telefonu a dále by mohlo mít především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

10. Smlouva o poskytování právních služeb: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro poskytování právních služeb, ať již objednáváte přes Web nebo jiným způsobem a jako pro on-line, tak pro „offline“ poskytované právní služby.

11. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Tato smlouva se používá pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.

12. Smlouva o vzdělávání: Jedná se o smlouvu, kterou spolu uzavíráme pro poskytnutí on-line vzdělávání ve formě Webináře nebo pro živou akci (seminář apod.).

13. Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Smlouva o poskytování právních služeb, tak Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto dvou typů smluv, uvádím tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašlu e-mailem písemné potvrzení. Ve VOP jsou ustanovení i pro další způsoby uzavírání Smlouvy.

14. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail anebo jenom e-mail, případně telefon. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a na telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

15. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje Spotřebitel. Spotřebitel má ze zákona v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

16. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím e-mailu, dáváte souhlas s VOP prostřednictvím e-mailové komunikace, u Spotřebitele pak i v případě smlouvy uzavírané po telefonu. V případě listinné formy Smlouvy tvoří VOP její přílohu, pokud se mají stát součástí Smlouvy (jde-li o Spotřebitele), případně je odkázáno na jejich znění na Webu (u ostatních Klientů).

17. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“), pro právní služby i zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších právních předpisů (plus k němu prováděcí předpisy a také naše advokátní, stavovské předpisy, které najdete na webu České advokátní komory)  a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY (§ 1811 A § 1820 NOZ)

Jedná se o shrnutí informací dle § 1811 (pro Smlouvy uzavírané nikoli distančně) a § 1820 NOZ (pro smlouvy uzavírané distančně). Jde o informace, které najdete i na webu nebo se k Vám dostanou v rámci naší komunikace, ale podle NOZ je musíte dostat i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na Webu nebo sdělení po telefonu nepovažuje).

1. Údaje o hlavních vlastnostech Právních služeb a Produktů obsahu nabízených na Webu jsou vždy uvedené přímo v popisu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Právních služeb a Produktů se Vám zobrazí informace o tom, co Právní služba zahrnuje, jak probíhá její realizace, pro řešení jakých situací je vhodná, obdobně je tomu i u Produktů. Tam naleznete navíc i informace o tom, zda budete mít k dispozici i záznam Webináře a po jakou dobu, stejně jako dobu, po kterou Vám bude zpřístupněn Digitální obsah. U živých akcí je uvedeno čas a místo konání a co vše je zahrnuto v ceně. Pokud jde o Právní služby na Webu neuvedené, tam Vám informace sdělím osobně, telefonicky nebo e-mailem.

2. Údaje o mé totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. I. odst. 6 VOP.

3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu a jde o cenu konečnou, včetně daně z přidané hodnoty. U Právních služeb je buď uvedená cena přímo na Webu (a ty můžete přes Web zpravidla i objednat) anebo ji spolu sjednáme individuálně poté, co si upřesníme druh a rozsah služby. Je-li součástí právních služeb jednání mimo sídlo kanceláře, zpravidla bude sjednána i cestovní náhrada (ztráta času, pohonné hmoty). I ceny právních služeb jsou vždy včetně daně z přidané hodnoty.

4. Právní služby objednané přímo prostřednictvím objednávkového formuláře na Webu a Produkty lze zaplatit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány GOPAY. Ostatní právní služby lze hradit běžným bankovním převodem.

5. Pokud jde o odstoupení od Smlouvy, pak od Smlouvy od poskytování právních služeb můžete jako Spotřebitel kdykoli odstoupit. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním Právní služby, budete však povinen uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část Právních služeb. Pro služby poskytnuté během prvních 14 dní po uzavření Smlouvy to ovšem platí jen pokud bylo poskytování služeb v této lhůtě zahájeno s Vaším výslovným souhlasem. Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu můžete jako Spotřebitel odstoupit během 14 dní od jejího uzavření. V některých případech umožňuji odstoupení i ostatním klientům anebo odstoupení v delší než zákonné lhůtě. Podrobnosti naleznete v popisu dané Produktu. Od Smlouvy o vzdělávání, jde-li o živou akci odstoupit nemůžete, ovšem můžete využít možnosti dle storno podmínek. Podrobnosti o odstoupení od Smlouvy naleznete v čl. VII. VOP. Je-li odstoupení od Smlouvy možné, lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jaké Právní služby nebo Produktu se odstoupení týká.

6. Spotřebitel má právo reklamovat vadnou Právní službu nebo Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. IX. VOP.

7. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .PDF, .DOC). K přehrání/stáhnutí/zpřístupnění obsahu je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání jak textového obsahu ve výše zmíněných formátech, tak zpravidla i přehrání audio i video souborů. U on-line obsahu se zpravidla připojujete pro jeho zpřístupnění do členské sekce, a to se bez funkčního internetového připojení neobejde. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

8. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na e-mailu ak@bakesova.cz. Podnikáme na základě osvědčení České advokátní komory (pokud jde o Právní služby) a živnostenského oprávnění (pokud jde po poskytování Produktů, které nemá přímo charakter právní služby), proto kontrolním orgánem je jak Česká advokátní komora, tak příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

9. Mimosoudní vyřizování sporů Spotřebitelů: Pokud mezi mnou a Vámi jako Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze Smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a Spotřebitelem je Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz. Subjektem mimosoudního řešení pro podnikání dle živnostenského oprávnění je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A JAK UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Klient objednává Produkty přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře na Webu. Právní služby může Klient objednat e-mailem, telefonicky nebo osobně a některé Právní služby rovněž objednat přes Web vyplněním objednávkového formuláře. Pokud je na Webu uveden popis konkrétní Právní služby, ale není u ní zpřístupněn objednávkový formulář, nelze takovou službu objednat přímo přes Web. Prezentace Právních služeb a Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatelka nejsem povinna uzavřít Smlouvu.

2. POPIS PRÁVNÍCH SLUŽEB A PRODUKTŮ. Informace o Právních službách a Produktech nabízených na Webu jsou vždy uvedené přímo v popisu dané služby nebo Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Právních služeb a Produktů se Vám zobrazí informace o tom, co Právní služba zahrnuje, jak probíhá její realizace, pro řešení jakých situací je vhodná, obdobně je tomu i u Produktů. Tam naleznete navíc i informace o tom, zda budete mít k dispozici i záznam Webináře a po jakou dobu, stejně jako dobu, po kterou Vám bude zpřístupněn Digitální obsah. Pokud jde o Právní služby na Webu neuvedené, tam Vám informace sdělím osobně, telefonicky nebo e-mailem.

3. OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY PŘES OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ NA WEBU: V objednávkovém formuláři jako Klient vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávané Právní službě nebo Produktu (kliknutím na vybranou položku, případně konkrétní variantu Právní služby nebo Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu, e-mail (na něj Vám zašlu potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (zpravidla pouze jako dobrovolný údaj, ale v některých případech může usnadnit rychlou komunikaci) a vyberete způsob úhrady. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Právní služby nebo Produkty. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a zálohová faktura. Doručením potvrzení o přijetí objednávky je Smlouva uzavřena.

4. OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB PŘES E-MAIL, PO TELEFONU NEBO V LISTINNÉ FORMĚ: Při uzavírání Smlouvy bez využití objednávkového formuláře, pouze prostřednictvím e-mailové komunikace si v rámci e-mailových zpráv upřesníme obsah Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením jejího obsahu Vámi i mnou, resp. okamžikem, kdy to udělá druhý z nás. Při ústně uzavírané smlouvě po tetefonu je u Spotřebitele nutné, abych mu poslala následně písemnou (zpravidla e-mailem) nabídku a až když ji potvrdí (e-mailem anebo podpisem na listinné formě), je Smlouva uzavřena. U jiných Klientů, než Spotřebitelů je po telefonu Smlouva uzavřena okamžikem, kdy se shodneme na jejím obsahu a uzavření si odsouhlasíme. Zpravidla poté zadání stejně rekapituluji e-mailem. Je-li tato Smlouva uzavírána v listinné formě, je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvním stranami.

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabývám.

7. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. CENA PRÁVNÍCH SLUŽEB A PRODUKTŮ A ÚHRADA CENY

1. U Právních služeb, které lze objednat přímo přes objednávkový formulář na Webu a u Produktů je přímo na Webu u jednotlivých položek uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny bez daně s přidané hodnoty, dále je uvedena daň z přidané hodnoty a celková cena (včetně DPH), u některých položek může být v popisu uvedena pouze cena včetně DPH. Pak je cena bez DPH a konkrétní výše DPH uvedena až v objednávkovém formuláři. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na Webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru těchto Právních služeb a Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Na Webu je pak uveden i ceník ostatních některých Právních služeb, které přímo přes Web objednat nejdou. V ceníku je uvedena buď konkrétní výše ceny anebo způsob jejího určení. V ostatních případech je pak s ohledem na charakter daných právních služeb sjednávána cena individuálně, vždy před uzavřením Smlouvy.

2. Sjednanou cenou při uzavírání Smlouvy přes objednávkový formulář na Webu je cena uvedená u Právní služby nebo Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu plnění dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám Produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Totéž platí pro Právní služby objednané přes objednávkový formulář na Webu. V ostatních případech jsem u Právních služeb dle zákona o advokacii oprávněna požadovat přiměřenou zálohu, a to i opakovaně.

4. ZPŮSOB PLATBY: Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a plnění co nejdříve dodáno.
 • pouze u Právních služeb objednaných přes objednávkový formulář na Webu a u Produktů i bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST CENY: V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy, na základě vystavené faktury, resp. u objednávek přes objednávkový formulář na Webu na základě vystavené zálohové faktury. Pokyny k platbě i údaj o splatnosti naleznete přímo na faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Pokud zvolíte platbu kartou nebo rychlým bankovním převodem, jste na platební bránu k zadání platby přesměrováni obratem po odeslání objednávky.

6. MOŽNOST PLATBY CENY VE SPLÁTKÁCH: Uhrazení ceny ve 2 splátkách je možné pouze u online kurzu Web právně správně. První část ceny ve výši 4500 Kč hradí Klient v běžné lhůtě splatnosti uvedené v předchozím odstavci s tím, že před úhradou Klientovi nejsou dodány přístupové údaje ke kurzu. Druhá část ve výši 3000 Kč musí být uhrazena nejpozději před konáním závěrečné konzultace ke kurzu, vždy však nejpozději do 30.9.2023, není-li výslovně sjednáno jinak.Pokud Klient včas druhou splátku neuhradí, bude mu následující den po uplynutí splatnosti kurz (členská sekce a doprovodná FB skupina) znepřístupněn, a to až do doby úhrady druhé splátky.

V. DODACÍ PODMÍNKY:

A. DODACÍ PODMÍNKY PRÁVNÍCH SLUŽEB:

A.1. Možnosti dodání: Právní služby jsou dodávány sjednaným způsobem. Pro on-line konzultace to znamená zpravidla s využitím platformy ZOOM nebo telefonicky, osobní konzultace jsou poskytovány v sídle nebo pobočce advokátní kanceláře. Podání, právní rozbory, smlouvy a jiné psané výstupy jsou dodávány buď zasláním jako příloha e-mailové zprávy anebo zpřístupněním v cloudovém úložišti s chráněným přístupem. Jednání u správního orgánu nebo soudu probíhá v místě a čase jimi určenými. Jednání s protistranou a dalšími osobami buď on-line nebo osobně na dohodnutém místě, přičemž je-li tímto místem jiné místo než prostory sídla či pobočky mé advokátní kanceláře, dohodneme se na cestovních náhradách a případně i náhradě za ztrátu času na cestě.

A.2. Náklady na dopravu a další náklady: Cestovní náhrady a náhrada za ztrátu času je účtována ve výši dle platných právních předpisů, nedohodneme-li se spolu jinak. Sami si hradíte soudní a správní poplatky a obdobné platby.

A.3. Další důležité informace k poskytování Právních služeb: Poskytování Právních služeb se řídí především zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, jejichž text je k dispozici na stránkách www.advokatni-komora.cz. Při výkonu advokacie jsem povinna se mimo jiné řídit i Etickým kodexem advokáta (taktéž v aktuálním znění k dispozici na stránkách České advokátní komory). Prosím vezměte na vědomí, že v některých případech jsem dle zákona povinna odmítnout poskytnutí Právních služeb. Při výkonu advokacie jsem vázána povinností mlčenlivosti advokáta. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, případně na dobu vyřízení právní záležitosti, které je předmětem smlouvy.

B. DODACÍ PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ OBSAH:

B.1. Možnosti dodání: Při koupi on-line kurzu nebo členské sekce Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na Webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud jde o koupi druhého nebo dalšího on-line kurzu, nové přístupové údaje již generovány nejsou, k dalším on-line kurzům se dostanete zadáním stále stejných přístupových údajů. V případě, že je pro všechny přihlášené on-line kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje, resp. bude Vám prostředí členské sekce on-line kurzu zpřístupněno v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce nebo obsah zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Rovněž, je-li předem avizováno, že obsah bude postupně doplňován, nebude celý obsah zpřístupněný hned první den.

B.2. Dodací lhůta: Digitální produkty budou zpřístupněny (resp. zaslány přístupové údaje) do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou jsou on-line kurzy s hromadným startem v určitý předem stanovený den. U těchto on-line kurzů budou přístupové údaje zaslány zpravidla až v den zahájení on-line kurzu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla cena řádně uhrazena).

B.3. Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

C. DODACÍ PODMÍNKY PRO WEBINÁŘE:

C.1. Webinář je realizován v termínu, který je uvedený v jeho popisu. Předem obdržíte e-mailem odkaz na vysílací stránku, případně i heslo a další přístupové údaje, jsou-li potřeba. Zpravidla je následně do týdne dodán i záznam Webináře. Buď zpřístupněním na speciální stránce na Webu anebo zasláním odkazu na Youtube, případně na sdílený dokument v cloudovém úložišti.

C.2. Náklady na dopravu (přepravné): U Webinářů tyto náklady nevznikají.

D. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY PRO ŽIVÉ AKCE:

D.1.  Živá akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na Webu nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat akci za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky Živé akce např. harmonogram, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž jsem povinna o tom Klienta vyrozumět. Závazky mezi námi tím nejsou dotčeny, odpovídám za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Živá akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců mnou stanovený. Vyhrazuji si právo zrušení akce při nízkém zájmu či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas informuji. Vrácení zaplacené ceny je řešeno níže, v odst. 5. (storno)

D.2. Možnost účasti náhradníka: Na Živou akci je možné na místo Klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient zúčastnit, a je-li  to vzhledem k obsahu akce přípustné a možné.

D.3. Vzdělávací materiály a informace: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané na akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní Živéakce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Já i Klient bereme tímto na vědomí, že některé informace, které o sobě vzájemně účastníci při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budeme s nimi nakládat.

D.4. Odpovědnost v průběhu Živé akce: Klient je v celém průběhu akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Případnou škodu způsobenou jinému účastníku akce nebo na vybavení a prostorách, kde se akce koná, je Klient povinen bez odkladu uhradit. V průběhu akce všichni dodržují pravidla běžné lidské slušnosti a vyhnou se jednáním, která by narušovala průběh akce. Při hrubém nebo opakovaném porušení těchto pravidel jsem Klienta oprávněna vyzvat k opuštění akce, a to bez náhrady za zaplacenou cenu.

D.5. Storno podmínky: V případě, že by Živá akce byla zrušena z důvodů na mé straně a Vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle Vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu , a zrušíte účast nejpozději 7 dnů přede dnem konání Živé akce, Vám bude vrácena celá zaplacená cena. Při zrušení v době 6 až 3 dny přede dnem konání akce bude vrácena cena  snížená o storno poplatek ve výši 50 % z ceny. V případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná. Máte však stále možnost vyslat náhradníka. 

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .PDF, .DOC). K přehrání/stáhnutí/zpřístupnění obsahu je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání jak textového obsahu ve výše zmíněných formátech, tak zpravidla i přehrání audio i video souborů. U on-line obsahu se zpravidla připojujete pro jeho zpřístupnění do členské sekce, a to se bez funkčního internetového připojení neobejde. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah Vám poskytuji na dobu 2 let od jeho dodání. Po dobu, na kterou je Digitální obsah poskytován, budete mít rovněž přístup ke všem jeho aktualizacím, které po tu dobu budou provedeny. Tedy vždy přístup k nejaktuálnější verzi daného on-line kurzu (tj. i vzorovým dokumentům, které jsou v členské sekci nebo on-line kurzu umístěny apod.).

3. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POKROČILOST ÚČASTNÍKŮ ON-LINE KURZŮ: Některé on-line kurzy vyžadují pro účast určitou minimální pokročilost účastníka a nejsou vhodné jako úvodní nebo pro „začátečníky“. Tato skutečnost je uvedena přímo v popisu daného Produktu a velmi Vás žádám, abyste toto doporučení respektovali. V opačném případě pro Vás může být účast bez očekávaného efektu nebo dokonce kontraproduktivní.

4. Uživatelský účet: Po zakoupení on-line kurzu nebo členské sekce obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. části B VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Klient se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených on-line kurzů a všech poskytnutých elektronických dárků a bonusů. Obdobně to platí pro případ, kdy využijete možnost odstoupit od Smlouvy ve 14denní lhůtě.

5. Autorská práva: Veškeré mé Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu zpřístupnit a umožnit jejich užití dalším osobám vyjma zaměstnanců Klienta nebo jiných osob, které využijí Produkty výhradně ve prospěch Klienta (např. doplní za Klienta variantní části obsahu ve vzorovém dokumentu). Výjimkou jsou dále případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytuji Klientovi licenci k jeho užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé ceny. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci) nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Pokud byste chtěli použít citace z mých Produktů nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte mě prosím předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení od Smlouvy o poskytování právních služeb: Jako Klient můžete od Smlouvy o poskytování právních služeb kdykoli i bez uvedení důvodu odstoupit. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním Právní služby, budete však povinni uhradit část sjednané odměny připadající na již poskytnutou část Právních služeb. Pro služby poskytnuté Spotřebiteli během prvních 14 dní po uzavření Smlouvy to ovšem platí jen bylo-li poskytování služeb v této lhůtě zahájeno s Vaším výslovným souhlasem. Já jako advokátka můžu odstoupit pouze v případech stanovených zákonem, případně výslovně dohodnutých ve Smlouvě o poskytování právních služeb.

2. Odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu bez udání důvodů: Všem Klientům (tedy nejen Spotřebitelům) umožňuji odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy.

3. Odstoupení od Smlouvy o vzdělávání nebo živé akci bez udání důvodů není možné (§ 1837 písm. j) NOZ – jde o smlouvu o využití volného času, přičemž má být dle smlouvy plněno k určitému datu). Můžete však využít storno podmínky uvedené v čl. VI. VOP pro Živé akce a v čl. VIII. VOP pro Webináře).

4. Postup při odstoupení: Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu nebo Právní služby se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů či Právních služeb) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je přílohou VOP. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. U odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálních služeb musí být odstoupení učiněno (odesláno, pokud budete zasílat e-mailem nebo poštou) nejpozději 14. den po uzavření Smlouvy.

    K odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, objednávku nebo fakturu. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili, resp. u platby kartou údaj o bankovním účtu pro vrácení peněz.

4. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za Digitální produkty nebo Právní služby (zde však pouze příslušnou část, pokud již část služeb byla poskytnuta). Peníze Vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

5. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Klient odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Klienta o této nemožnosti bez odkladu vyrozumím. Peníze v takovém případě Klientovi vrátit nemohu.

6. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

    V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsem od Vás před tím obdržela částečnou platbu na cenu, vrátím Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

    Jak Vy jako klient, tak já jako Poskytovatelka jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

    V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu jsem okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněna i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu a k zakoupenému Digitálnímu obsah, kterého se odstoupení týká. Vy jste pak povinni se zdržet dalšího užívání Digitálního obsahu.

VIII. STORNO PODMÍNKY U WEBINÁŘŮ

1. Jako Klient máte možnost do 3 dnů před konáním Webináře svoji účast stornovat. Tj. pokud mi nejpozději 72 hodin před začátkem Webináře doručíte oznámení o stornu účasti s požadavkem na vrácení peněz, vrátím Vám 100 % zaplacené ceny. Pozdější storno není s ohledem na přípravu Webináře, rozesílání podpůrných materiálů a informací již možné.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925 NOZ. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f NOZ a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s NOZ.

2. Vady, za které nesu odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Poskytovatelka Vám odpovídám za to, že Digitální obsah nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytuji (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

3. Projeví-li se vada Digitálního obsahu za trvání závazku, je na mně, abych prokázala, že Digitální obsah je poskytován bez vad. Prokážu-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování Digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Klienta“), ačkoli byl Klient na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Klienta, jste povinni mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Vás co nejméně rušivé. V praxi by šlo zejména o důkaz typu potvrzení poskytovatele internetu o rychlosti připojení v určitém čase/období. Odmítnete-li součinnost poskytnout, přestože jste tímto byli o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučeni před uzavřením smlouvy, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.

3. Jaké nároky můžete v případě vady Digitálního obsahu požadovat?

 • můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro neodstraním, pak můžete požadovat:

 • přiměřenou slevu nebo
 • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Klientovi poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Klientovi náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Klient nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

4. Vady Právních služeb, Webinářů a Živých akcí: V těchto případech odpovídám za dodání Právní služby nebo Webináře v rozsahu, podobě a kvalitě mezi námi sjednané (tj. zejména odpovídají popisu na Webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodána vadná Právní služba nebo Webinář nebo Živá akce, máte právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné anebo vadu včas neodstraním, máte právo požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

5. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či důkaz o uzavření smlouvy, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

      Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamaci vyřídím v přiměřené době s přihlédnutím k povaze Digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Klient požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budu v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste mi poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili cenu (u platby kartou pak na Vámi sdělený bankovní účet), a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o Webinář nebo Právní služby a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatelky a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 6.7.2023.

4. VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.